556 0899
Plaza Tasek 2 Jalan Pendekar 16, 81300 Skudai, Johor Bahru