284 9900
373-E/F, Beuford Hotel, Jalan Melaka Raya, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.